Coronavirus

Vilkårligt antal anmodet - 54964

Ad 5  Nej Beskrivelse af de faktiske forhold A er et udenlandsk livsforsikringsselskab. Selskabet har oplyst, at det har de stedlige tilsynsmyndigheders koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed. Selskabet ønsker bl. Imidlertid nægter visse pengeinstitutter at foretage overførslen, idet de henholder sig til, at der ikke er helt identiske udbetalingsforløb for rateopsparing i pensionsøjemed oprettet i pengeinstitutter og rateforsikring oprettet i forsikringsselskaber. A ønsker endvidere at sikre sig, at de udbetalte årsrater fra en rateforsikring kan udbetales på en gang eller månedsvis efter pensionsopsparerens valg, når det ikke påvirker størrelsen af årets udbetaling. Endelig ønsker A at sikre sig, at pensionsopspareren kan få fradrag i pensionsafkastgrundlaget for beløb, som et afgivende selskab indeholder som kursværn, således at § 41 - overførte ordninger ikke udsættes for en merbeskatning i forhold til pensionsordninger, der ikke overføres, så længe selskabet opretholder sit kursværn. Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling Spørgsmål 1 Pensionsbeskatningslovens § 8 foreskriver følgende udbetalingsforløb for rateforsikringer: "En rateforsikring i pensionsøjemed skal indeholde bestemmelser om, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år " jf. PBL § 11 A foreskriver følgende udbetalingsforløb for rateopsparing i pensionsøjemed: "Kontohaveren skal før udbetaling af første rate vælge et af følgende udbetalingsforløb: et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb svarende til ordningens værdi ved kalenderårets begyndelse delt med det antal år, hvori der endnu ikke er foretaget udbetaling, eller et udbetalingsforløb med en årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store årlige rater" jf. Ved lov nr.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Cantina sociale di Dolianova Soc. Annullationssøgsmål — retsakter, der kan gøres til effekt for søgsmål — retsakter, der har bindende retsvirkninger — institution, der ikke har kompetence til at vedtage den begærede retsakt — ikke omfattet — afslag på en anmodning om forandring af en bestemmelse i en bekendtgørelse — manglende søgsmålskompetence EF-traktaten, art. Retspleje — stævning — formkrav — fastlæggelse af søgsmålets genstand [Rettens procesreglement, sort. Passivitetssøgsmål — fysiske eller juridiske personer — undladelser, der kan være effekt for søgsmål — Kommissionens undladelse af at imødekomme en anmodning om udbetaling af en støtte, som angiveligt kunne kræves i medfør af forordning nr. Passivitetssøgsmål — fysiske eller juridiske personer — den begærede retsakt — bekendtgørelse — afvisning EF-traktaten, art. Erstatningssøgsmål — genstand — erstatningskrav støttet på den påståede ulovlighed af en afgørelse truffet af en medlemsstat som led pr. anvendelsen af fællesskabsbestemmelser — forordning nr. Erstatningssøgsmål — selvstændig karakter — man nationale retsmidler skal først udtømmes — undtagelse — ikke muligt for den nationale ret at tage en krav om betaling til følge i arbejdskraftmangel af fællesskabsbestemmelser, der giver de nationale myndigheder hjemmel til at udbetale man forlangte beløb — realitetsbehandling af søgsmålet, uden at de nationale retsmidler er udtømt EF-traktaten, art. Erstatningssøgsmål — selvstændigt retsmiddel i forhold til annullationssøgsmål plus passivitetssøgsmål — grænser — erstatningssøgsmål, der kan medføre et tilsvarende resultat hvordan de andre retsmidler — antagelse indtil realitetsbehandling EF-traktaten, art. Erstatningssøgsmål — forældelsesfrist — begyndelsestidspunkt — ansvar som konsekvens af en generel retsakt — tidspunktet, hvor retsaktens skadevoldende følger viser sig EF-traktaten, art.